ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΛΦΑ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 2023»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΛΦΑ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 2023»

 

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
  • Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, με ΑΦΜ 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 251401000, (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει και επιμελείται διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΑΛΦΑ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 2023». Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.alfabeer.gr/tsiknopempti2023 (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
  • Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
  • Σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Από άτομα κάτω των 18 ετών,
 • Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,
 • Πριν και κατά την οδήγηση,
 • Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.
  • Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.).

 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»).
  • Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συνεργάτες της Διοργανώτριας, καθώς και τα πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με / από τη Διοργανώτρια β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
  • Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις 01/02/2023 και ώρα 09:00 έως τις 19/02/2023 και ώρα 23:59, σε 250 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών, ή/και μέχρι την εξάντληση των κουπονιών που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.alfabeer.gr/tsiknopempti2023  ή / και  με κάθε πρόσφορο μέσο, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης τους.
  • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  • Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), 1 πολυσυσκευασίας (multi-pack) κουτιού μπύρας υπό τα σήματα ΑΛΦΑ ή ΑΛΦΑ ΧΩΡΙΣ ή ΑΛΦΑ STRONG ή ΑΛΦΑ WEISS ή 6 κουτιών μπύρας υπό τα σήματα ΑΛΦΑ 330ml ή ΑΛΦΑ ΧΩΡΙΣ 330ml ή 4 κουτιών μπύρας υπό τα σήματα ΑΛΦΑ 500ml  ή ΑΛΦΑ STRONG ή ΑΛΦΑ WEISS 500ml από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων), οι Συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 5.1).
  • Εάν κάποιος Συμμετέχων δεν προβεί, κατά τα ανωτέρω, σε αγορά κάποιου προϊόντος, μπορεί να παραλάβει ένα κουπόνι και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.
  • Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού, (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές (ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού), που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

 1. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού (εφεξής «Δώρα»):
  • Τα Δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από τις 01/06/2021 έως τις 30/06/2021 στα 250 συνεργαζόμενα καταστήματα του Παραρτήματος Α των παρόντων Όρων, είναι: 5 Weber Spirit II E210 Ψησταριά Υγραεργίου με 2 εστίες & 10 Μινι Thermogatz Ψησταριά Υγραερίου με 2 Εστίες. Το Δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπό 4.1. διαδικασία από το κατάστημα.
  • Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της διοργανώτριας.

 

 1. Παραλαβή Δώρων :
  • Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής:
  • Οι νικητές κατόπιν επικοινωνίας με τον προμηθευτή, ήτοι την εταιρία Dyas Evan, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Κερασιάς, αρ 37, με ΑΦΜ 095737505 (εφεξής «Προμηθευτής»), καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας Dyas Evan στο 210.60.10.168, το αργότερο μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την λήξη του Διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 19.03.2023, θα δίνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας). Στην συνέχεια, θα αποστέλλεται courier που θα παραλαμβάνει το τυχερό κουπόνι (τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τoν Προμηθευτή) και αφού ο Προμηθευτής λάβει το κουπόνι ως αποδεικτικό, θα καλεί τηλεφωνικά τον νικητή για να διευθετηθεί η αποστολή του δώρου του μέσω courier στην διεύθυνση που θα έχει δηλώσει ο εκάστοτε νικητής, εφόσον εκείνος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται υπό 2 ανωτέρω
  • Η Διοργανώτρια δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και ηλικία των προσώπων.
  • Με την αποδοχή του Δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.

 

 1. Ευθύνη:
  • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή.
  • Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

 

 • Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 • Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.alfabeer.gr/tsiknopempti2023 ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

 

 • Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.
 • Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
 • Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα
  • Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς: απόδοσης των Δώρων, για προωθητικούς σκοπούς, ήτοι για την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας  (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση, ηλικία.
  • Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR.

 

 • Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την παράδοση των Δώρων, όπου αυτό απαιτείται.
 • Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com ή εγγράφως με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισού, αρ. 102, Αιγάλεω Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός ΑΛΦΑ για την ενέργεια : «ΑΛΦΑ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 2023». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

 

 1. Λοιποί όροι:
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να αναβάλλει ή ματαιώσει τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα την κλήρωση και / ή την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Διαγωνισμού.
  • Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
  • Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
  • Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.
  • Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
  • Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται στην Διοργανώτρια μέσω του τηλεφώνου 801.22.22.222 η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.
  • Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του ανωτέρω 9.6 όρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

 

Παράρτημα Α

Καταστήματα  που συμμετέχουν στην ενέργεια:

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 CONTRA MARKET IKE CONTRA KOZANH KOZANH
2 Μπαγιατης Γεωργιος ΑΑ Μαρκετ Θεσσαλονικη Κυμινα
3 Πιπιλιου Στυλιανη 4 YOU Θεσσαλονικη Νεα Μαλγαρα
4 ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ ΠΕΛΛΑ
5 Καραμανλη Ελευθερια ΚΑΒΑ ΜΠΡΟΥΣΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ
6 Κιοπελη Δεσποινα Ψιλικα ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
7 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ HELLENIC KIOSK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
8 Παπαδοπουλος Θεοχαρης Mini Market Θεσσαλονίκη Ηλιουπολη Θεσσαλονικης
9 Κυριτσης Αλεξανδρος ΚΥΡΙΤΣΗΣ Θεσσαλονίκη Διαβατα Θεσσαλονικης
10 Παπαδοπουλος Ι. Χαραλαμπος Τα Παντα Όλα Θεσσαλονίκη Σταυρουπολη Θεσσαλονικης
11 Αναστασιου Αστεριος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Λαρισα ΛΑΡΙΣΑ
12 Παλαμιωτη Βασιλικη ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Λαρισα ΛΑΡΙΣΑ
13 Κειμαλη Αγγελικη- Πασπορτη Ο ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΟΣ Λαρισα ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
14 Καρφης Βυρων MINI MARKET Καρδιτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑ
15 Τσιρογιαννης Στεφανος ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λαρισα ΝΕΑΠΟΛΗ – ΛΑΡΙΣΑ
16 Δεληγιαννης Κων/νος Δεληγιαννης Κωνσταντινος Καρδιτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑ
17 Γαμβρολακης Νικολαος Το ζυγι του Νικολα Λαρισα ΑΓ.ΘΩΜΑΣ – ΛΑΡΙΣΑ
18 Καλιακουδας Αλεξανδρος Καλιακουδας Καρδιτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑ
19 Διαμαντής Ρήγας ΡΗΓΑΣ Σοφάδες ΚΑΡΔΙΤΣΑ
20 Κυριτσοπουλου Αθηνα MINI MARKET Καρδιτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑ
21 Θεοδωρου Χρηστος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΟΛΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
22 Θεοδωρου Χρηστος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ
23 Τσιμπουκλη Ντοντου Ασημουλα ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
24 Παπαδόπουλος Χρυσοβαλάντης-Κων. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ
25 Καλαφάτη Ευστ. & Σια Ο.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Καστοριά Μαυροχώρι
26 Κωστάρας Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Καστοριά Μανιάκοι
27 Κοσμά Κωστέα Ελλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Καστοριά Αργος Ορεστικό
28 Καλλιόπη Στούμπου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Καστοριά Καστοριά
29 ΚΑΝΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ
30 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ HOLLY SPOT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΕΛΦΩΝ
31 Κομνηναρας Νεκταριος ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
32 Μικογιαν Ρ.Γκαρνικ MY PLACE ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ
33 Καλαιτζιδης Ιωαννης PESTO ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΕΛΦΩΝ
34 Καλαιτζίδης νικόλαος Pesto ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΕΛΦΩΝ
35 Νταλτας Λ.-Εμμανουηλιδης Ε. Ο.Ε. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΤΑΛΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
36 Agolli Olger Απολλων ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
37 Νερατζακης Ν. Συμεων GALLERY ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗ
38 Γρηγοριαδης Θ. Σταυρος ΚΑΒΑ ΡΟΤΟΝΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
39 Χηνης Ευστρατιος ΨΙΛΙΚΑ ΧΗΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
40 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ PESTO ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
41 ΧΡΙΣΤΟΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑ
42 ΒΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ
43 ΘΕΟΦΙΛΟΣ BUTCHERS ΟΕ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ
44 ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ΑΡΙΣΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
45 ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΜΠΑΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΡΙΣΤΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ
46 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΗΤΑ ΤΟ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ
47 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΛΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΣΕΡΡΕΣ
48 ΣΜΑΓΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΜΑΓΑΔΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
49 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
50 24HOURS MARKET IKE 24 KOMOTHNH KOMOTHNH
51 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
52 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ Ο.Ε. Smile Kiosk ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
53 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Smile Kiosk ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
54 ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΧΙΣΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ο.Ε. Smile Kiosk ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
55 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Smile Kiosk ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
56 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΔΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. Smile Kiosk ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
57 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Smile Kiosk ΧΑΙΔΑΡΙ ΧΑΙΔΑΡΙ
58 ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Smile Kiosk ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
59 ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. Smile Kiosk ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
60 ΚΛΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. Smile Kiosk ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ
61 ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ
62 ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε. Smile Kiosk ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ
63 ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝ-ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΧΡ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ
64 ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. Smile Kiosk ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
65 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
66 ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
67 ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Smile Kiosk ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
68 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο.Ε. Smile Kiosk ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
69 ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ Α.&Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
70 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ & ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ Ο.Ε. Smile Kiosk ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
71 ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΘΗΒΩΝ & ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ Ο.Ε. Smile Kiosk ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
72 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ο.Ε. Smile Kiosk ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
73 ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 25 Ο.Ε. Smile Kiosk ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ
74 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ
75 ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ
76 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
77 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο.Ε. Smile Kiosk ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
78 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Ο.Ε. Smile Kiosk ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
79 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ
80 ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ
81 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. Smile Kiosk ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
82 SMILE KIOSK ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ
83 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΔΟΥ ΣΩΡΡΟΥ Ο.Ε. Smile Kiosk ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΑΡΟΥΣΙ
84 Α. & Χ. ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Smile Kiosk ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
85 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε. Smile Kiosk ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
86 SMILE KIOSK ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ Ο.Ε. Smile Kiosk ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
87 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ  ΙΩΝΙΑΣ Ο.Ε. Smile Kiosk ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ
88 SMILE KIOSK ΤΖΑΒΕΛΛΑ Ο.Ε. Smile Kiosk ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
89 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ Ο.Ε. Smile Kiosk ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ
90 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ
91 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ O.Ε. Smile Kiosk ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
92 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΟΕ Smile Kiosk ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
93 ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Ο.Ε. Smile Kiosk ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ
94 ACROPOL KIOSKYS E.E. KIOSKYS KIOSKY’S ΑΚΡΟΠΟΛΗ KIOSKY’S ΑΚΡΟΠΟΛΗ
95 ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΙΟΣΚ Ε.Ε KIOSKYS KIOSKY’S ΑΜΦΙΘΕΑΣ KIOSKY’S ΑΜΦΙΘΕΑΣ
96 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ KIOSKYS KIOSKY’S ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ KIOSKY’S ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
97 ΖΥΚΟ ΣΠΥΡΟ & ΣΙΑ Ε.Ε KIOSKYS KIOSKY’S ΒΥΡΩΝΑΣ 1 KIOSKY’S ΒΥΡΩΝΑΣ 1
98 ΑΛΕΥΡΑΣ Π ΔΟΥΚΑΚΗΣ Α ΟΕ KIOSKYS KIOSKY’S ΒΥΡΩΝΑΣ 2 KIOSKY’S ΒΥΡΩΝΑΣ 2
99 ΝΙΚΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. KIOSKYS KIOSKY’S ΓΚΥΖΗ KIOSKY’S ΓΚΥΖΗ
100 INKAT Α.Ε. KIOSKYS KIOSKYS ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1 KIOSKYS ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1
101 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KIOSKYS KIOSKYS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ KIOSKYS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
102 KIOSKYS ΔΕΛΦΩΝ ΙΚΕ KIOSKYS KIOSKY’S ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 KIOSKY’S ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4
103 ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ KIOSKYS KIOSKY’S ΙΛΙΟΝ KIOSKY’S ΙΛΙΟΝ
104 ΜΕΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε.Ε KIOSKYS KIOSKY’S ΚΑΛΛΙΘΕΑ KIOSKY’S ΚΑΛΛΙΘΕΑ
105 ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΑΝ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ KIOSKYS KIOSKY’S ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 KIOSKY’S ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2
106 DALIPJ KRISTO MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ KIOSKYS KIOSKY’S ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ KIOSKY’S ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
107 SALA L. – SALA M. & ΣΙΑ Ε.Ε. KIOSKYS KIOSKY’S ΚΥΨΕΛΗ KIOSKY’S ΚΥΨΕΛΗ
108 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KIOSKYS KIOSKY’S ΛΑΜΙΑ KIOSKY’S ΛΑΜΙΑ
109 ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ KIOSKYS KIOSKY’S ΛΑΡΙΣΑ KIOSKY’S ΛΑΡΙΣΑ
110 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ KIOSKYS KIOSKY’S ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ KIOSKY’S ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
111 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε KIOSKYS KIOSKY’S ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ KIOSKY’S ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
112 ΧΑΙΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KIOSKYS KIOSKY’S ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ KIOSKY’S ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
113 SHAKA ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ KIOSKYS KIOSKY’S Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ KIOSKY’S Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
114 ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΑΝ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΥΠΟΚ. KIOSKYS KIOSKY’S ΠΑΓΚΡΑΤΙ KIOSKY’S ΠΑΓΚΡΑΤΙ
115 ΚΑΦΕ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Ο.Ε. KIOSKYS KIOSKY’S ΠΑΝΟΡΜΟΥ KIOSKY’S ΠΑΝΟΡΜΟΥ
116 SALA LEFTERI & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KIOSKYS KIOSKY’S ΠΑΤΗΣΙΩΝ KIOSKY’S ΠΑΤΗΣΙΩΝ
117 ΠΙΤΤΗΣ ΣΤΑ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ KIOSKYS KIOSKY’S ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 KIOSKY’S ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1
118 ΚΟΡΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ KIOSKYS KIOSKY’S ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ KIOSKY’S ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
119 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ KIOSKYS KIOSKY’S ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ KIOSKY’S ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
120 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΑ Ε Ε KIOSKYS KIOSKY’S ΠΥΡΓΟΣ KIOSKY’S ΠΥΡΓΟΣ
121 INKAT A.E. KIOSKYS KIOSKY’S ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ) KIOSKY’S ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ)
122 INKAT A.E. KIOSKYS KIOSKY’S ΧΑΛΑΝΔΡΙ KIOSKY’S ΧΑΛΑΝΔΡΙ
123 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. KIOSKYS KIOSKY’S ΧΟΛΑΡΓΟΣ KIOSKY’S ΧΟΛΑΡΓΟΣ
124 Παρασκευοπουλος Δ. & Σια A.Ε. S/M ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Βραχνεϊκα ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
125 Παρασκευοπουλος Δ. & Σια A.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Πατρα ΨΑΡΟΦΑΙ
126 Παρασκευοπουλος Δ. & Σια A.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Πατρα ΣΥΧΑΙΝΑ
127 …Μπαλασκας Αριστειδης ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Πατρα ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ
128 Μπαλάσκας Αριστείδης & Σια Ο.Ε. Μπαλάσκας Πάτρα ΚΟΥΚΟΥΛΙ
129 Μπαλασκας Μπαλασκας Παντοπωλειο Πατρα ΨΑΡΟΦΑΙ
130 Στασινοπουλος Παναγιωτης ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Πατρα ΠΑΤΡΑ
131 Ιωαννου Σωκ. Κλεοπατρα Ιωαννου Mini Market Πατρα ΚΟΥΚΟΥΛΙ
132 Παπαδοπουλου Μαρια ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Πατρα ΨΑΡΟΦΑΙ
133 Παπαδοπουλος Νικ. Και Σια Ο.Ε. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Πατρα ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΤΡΑ
134 Ιωάννου Κλεπάτρα Ιωάννου Πάτρα ΨΑΡΟΦΑΙ
135 YES STORES GOUNARI OE YES STORES ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑ
136 YES STORES PAPADA OE YES STORES ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ
137 YES STORES PATISION OE YES STORES ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ
138 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
139 ΣΤΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
140 ΚΥΡΙΜΚΥΡΙΔΗΣ ΣΤ.-ΖΑΧΟΣ Ν. ΟΕ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
141 ΖΑΧΟΣ Ν.-ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ Γ. ΟΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
142 YES I DRAGOUMI ΟΕ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
143 ΥΕΣ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΟΕ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
144 YES ANTIGONIDON OE YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
145 ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
146 ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
147 ΤΟΥΤΟΥΝΤΣΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
148 BENEFIT TRADE O.E YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
149 ΑΝΔ.ΚΥΡΙΜΚΥΡΙΔΗΣ-ΣΤ.ΚΥΡΙΜΚΥΡΙΔΗΣ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
150 YES M ALEKSANDROU O E YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
151 YES KONSTANTINOPOLEOS OE YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
152 KAPΔOΠOYΛOΣ N – MANABHΣ I OE YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
153 TPENTZIΔHΣ AΛEΞANΔPOΣ YΠOKATAΣTHMA YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
154 ΓIOYBANOYΔHΣ AΘAN. ΔHMHTPIOΣ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
155 ΓΙΑΝΝΑΡΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΡΕΤΖΙΚΙ
156 PROFIT TRADE OE YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
157 YES STORES ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΟΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
158 YES STORES ΥΔΡΑΣ ΟΕ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
159 YES ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ Ο.Ε. YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
160 GTS MARKETS O.E. YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
161 ΚΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
162 YES STORES KARAOLI OE YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
163 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Ι.Κ.Ε. YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
164 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε. YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
165 YES STORES PERRAIBOU O.E. YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
166 ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
167 ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
168 ΖΑΧΟΣ Ν.-ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ Γ. ΟΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ YES STORES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ